Ola Kleiven Foto Rolf Magnus W Sæther

Skattefradrag for giver, på gaver til NVK?

Ola Kleiven Foto Rolf Magnus W Sæther

Behov for en liten vedtektsjustering på årets eneralforsamling 12. mars 2019.

En ekstraordinær generalforsamling vedtok 15. desember 2016 å kjøpe Tyrigrava «as is» for totalt 6,5 millioner. Halvparten av beløpet ble ført som ansvarlig aksjekapital og resten er ført som et lån til Tyrigrava as. NVK mottar løpende renter på kjøpesummen for sin 34% eierandel. NVKs styre vurderer kronerulling og donasjoner som ett absolutt nødvendig tillegg for å finansiere rehabiliteringen.

Som en start på markedsføring av en kronerulling og anmodning om donasjoner, ber styre om innsamling av deler, rekvisitter og «biler» for salg fra NVKs egen klubbstand på Ekebergmarkedet lørdag 4. mai 2019, kl. 08-16. Pengene går til NVKs kasse.

For å optimalisere muligheten for kronerulling og donasjoner i forbindelse med rehabilitering av Tyrigrava, er det avgjørende å få NVK godkjent som mottaker for «Skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner».
Før vi kan søke om godkjennelse kreves det en liten endring i NVKs lover § 10, hvor siste ordet «anvendes» sløyfes og erstattes med «tilfalle tilsvarende formål». Da dette kom for sent på agendaen til å bli annonsert sammen med andre lovforslag i innkallelsen til årets generalforsamling, håper vi for dette gode formåls skyld å få aksept for å ta det inn som ett tillegg for vedtak på den ordinære generalforsamlingen.
Det vil i så fall innebære at givere vil kunne få 28% skattefradrag på gaver til NVK.

Forutsetning for fradraget er at

  • gaven er et pengebeløp
  • gaven til den aktuelle organisasjon/tros- og livssynssamfunn utgjør minst 500 kroner
  • beløpet er innrapportert elektronisk til Skattedirektoratet
  • samlet fradrag ikke overstiger 30.000 kroner pr. år
  • organisasjonen med videre er godkjent av Skatteetaten

 

Ola Kleiven
Formann