Lover for Norsk Veteranvogn Klubb

Med forandringer vedtatt på generalforsamlingene 20. april 1959, 24. oktober 1967, 21. oktober 1976, 20. november 2001, 22. november 2005, 16. oktober 2007, 26. februar 2008, 24. februar 2009, 11. mars 2014 og 25. juni 2019.

§1. Klubbens navn er Norsk Veteranvogn Klubb.

§2. Klubbens formål er:

a) å bistå medlemmer i å oppspore, erverve, restaurere og bevare veterankjøretøy eldre enn 30 år.
b) å sikre historiske og tekniske data om slike kjøretøyer.
c) å arbeide for øket interesse for, og kunnskap om slike kjøretøyer.
d) å arrangere turer, konkurranser og stevner for slike kjøretøyer.

§3. Som medlemmer kan opptas personer, organisasjoner eller bedrifter som eier eller er interessert i kjøretøyer som er nevnt i paragraf 2. Styret kan ekskludere et medlem hvis medlemskap ikke er ønsket. Det ekskluderte medlem kan kreve eksklusjonen prøvet av generalforsamlingen.

§4. Første medlemskontingent betales ved innmeldelse. Medlemskap og kontingent følger deretter kalenderåret.

§5. Etter innstilling fra styret kan en generalforsamling med 2/3 flertall utnevne æresmedlemmer. Styret kan for kortere eller lengre tid utnevne innbudte medlemmer. Styret angir i utnevnelsesbrev varigheten av innbudt medlemskap, som kan være inntil 5 år.

§6. Styret består av formann og 7 styremedlemmer. Generalforsamlingen velger hvert år styremedlemmer som er på valg, for inntil 2 år. Formannen velges for ett år av gangen. Viseformann velges av og blant styret for ett år av gangen.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede, men beslutninger i et slikt styremøte må være enstemmige. Ellers gjelder alminnelig flertallsbeslutning i styret. Hvert medlem har en stemme, men ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.
Styret skal holde minst ett møte hvert kvartal, eller så ofte som det finner grunn til det. Det føres protokoll over styrets forhandlinger.

Styret kan ansette funksjonærer og fastsette deres vilkår.

Styret kan oppnevne komiteer og har forøvrig myndighet til – innen rammen av lovene – å beslutte og sette i verk alt som ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen.

§7. De løpende forretninger ivaretas av formannen og eventuelle funksjonærer. Gjelder det saker av særlig viktighet – og som det haster slik med at de ikke på forhånd kan behandles i styremøte – bør de underhånden forelegges så mange styremedlemmer som mulig før avgjørelsen treffes. Saken skal i alle tilfelle refereres i første styremøte. Klubben forpliktes ved underskrift av formann og ett av styremedlemmene eller den styret gir fullmakt.

§8. Klubbens regnskapsår følger kalenderåret.

Styret sammenkaller og bestemmer stedet for generalforsamlinger og medlemsmøter.

Den ordinære generalforsamling – som innkalles med 14 dagers varsel og avholdes innen tre måneder etter utløp av regnskapsåret – behandler:
1: Styrets beretning for virksomheten i det år som er gått.
2: Revidert regnskap for foregående regnskapsår samt regnskap for underliggende vesentlige eierandeler i andre organisasjoner. Et foreløpig regnskap skal sendes ut sammen med innkallelsen.
3: Budsjett for neste (dvs. inneværende) år samt budsjett for underliggende vesentlige eierandeler i andre organisasjoner.
4: Andre saker som ønskes behandlet og som er nevnt i innkallelsen, som styret innen utløpet av regnskapsåret har fått skriftlig varsel om å fremme.
5: Valg av: a) formann, b) styremedlemmer.
6: Valg av revisor og eventuelt fastsettelse av dennes godtgjørelse.
7: Valg av en valgkomite på tre medlemmer, hvorav minst ett skal ha vært styremedlem, og som skal være den som sammenkaller valgkomiteen i god tid før kommende generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling sammenkalles med minst 14 dagers varsel, når styret finner grunn til det eller når minst 1/4 av medlemmene forlanger det.

Varselfristen løper fra og med den dag innkallelsen er behørig kunngjort slik at den har nådd medlemmene.

På generalforsamling kan ikke behandles andre saker enn dem som er nevnt i innkallelsen.

En person utenfor styret godkjennes av generalforsamlingen som møteleder. Møteleder underskriver generalforsamlingsprotokollen, sammen med to medlemmer (utenom styret) som velges ved møtets begynnelse.

Alle vedtak fattes med vanlig flertall, unntatt eventuell forandring av lover, se §9.

Alle fremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap har én stemme.

Medlemskontingenten fastlegges hvert år på generalforsamlingen.

§9. Forslag om forandring av lovene må være styret i hende, skriftlig før utløp av regnskapsåret, hvis det skal bli behandlet på første generalforsamling. Styret kan dog alltid fremme forslag om forandring av lover på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Forslag om forandring av lover må være kunngjort for medlemmene sammen med innkallelse til generalforsamling.
For at forandring av lover skal finne sted, må forslaget vedtas med 2/3 stemmeflertall og minst 1/2 av foreningens medlemmer må være representert. Møter ikke tilstrekkelig mange medlemmer ved første gangs behandling, kan forslaget forelegges ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling der avgjørelse tas med minst 2/3 av de avgitte stemmer.

§10. Forslag om oppløsning av klubben fremmes og behandles etter reglene om forandring av lover i paragraf 9. Den generalforsamling som bestemmer oppløsning, avgjør med vanlig flertall hvilken organisasjon overskytende midler skal tilfalle. Organisasjonen må ha tilsvarende formål som NVK og være godkjent av skattemyndighetene.

§11. Etter skriftlig avtale med styret kan det opprettes lokale avdelinger, spesielle merkeregistre og andre grupper innen NVK. For medlemmer av lokalavdelinger, registre og grupper gjelder NVKs lover så langt disse passer, med tillegg av egne lover som skal være godkjent av NVKs styre.