Registreringshistorikk

Registreringshistorikk – For deg som skal velge nytt skilt.
Vi vil her prøve på en enkel måte gjøre rede for hvorledes de første bilene ble innregistrert og fikk tildelt kjennemerke. Når en motorvogn er anmeldt til registrering hos politiet, skal en sakkyndig uavhengig person utnevnt av politiet foreta prøven. (De mest brukte var ing. E. H.Rotheim, ing. H. Braathen, ing Aarnes).
Prøvekjøringen skal foregå i bakker svinger og i forskjellige hastigheter.

Undersøkelse av motorvogn Kr.10.00

Ved godkjenning sendes attesten tilbake til politiet som har rekvirert undersøkelsen, og den oppbevares der. Godkjenningen gjaldt kun 1 år. Ledige numre ble brukt om igjen ved nyregistrering, slik at flere biler i perioden 1899-1913 kunne ha brukt samme nummer.
Men efter en del prøving og feiling fikk vi en ny motorvognlov og nytt registrerings system i april 1913.

Det ble da tildelt 1 bokstav for fylket (byer, amt) med inntil 3 tall. Det ble en rask økning i antall biler efter krigen og i 1921 måtte en ny opprydning til.
Vi skal her kun ta for oss «veteran perioden» slik at de som skal velge skilt har en mulighet til å få et tidsriktig skilt, eller enda bedre et skilt som har sittet på bilen i dens «aktive» tjeneste.
Det er tidligere utarbeidet et hefte «Bilskilt» utgitt av LMK i 1991.

Kongelig Resolution af 2den September 1899
Ved kongelig resolusjon af 1899 ble det gitt allminderlige bestemmelser for brug av motorvogne i 27 paragrafer.
Dette gjalt dog ikke alle amt. Amtmannen selv kunne overstyre påleggene slik han ønsket.

Her er noen av påleggene:
§11 1. Maksimal bredde 1.85m 2. Maksimal lengde 4.7m 3. maksimal vekt 4000kg.
§12 dekkets bredde min 7,8cm inntil 2000kg og 10cm inntil 4000kg.(Enkelte amt forlangte 8cm)
§17. 3 At han er minst 25 år for å ta sertifikat.
§20. 1.maks hastighet 15km/t inntil 2000kg 2. 12km/t inntil 4000kg
Denne ble avløst av resolution af 22de juni 1905. Nu ble maksimal hastighet 30km/t for vogne inntil 1250kg.

Jeg har kun funnet Motorvogn protokoll for Kristiania (kan noen hjelpe med andre amt?)
Det ble slik jeg oppfatter det benyttet 2 protokoller frem til 1913. Se utdrag kopi Kr.A 2

Første (1899-1913) protokoll beskrev: Motorvognenes nr: Tilhørende, Bopel:
Andragende om politiets godkjendelse dater: Andragendets innhold: Naar besiktigelser er andholdt og hvilken sakyndige der har deltaget i samme: Besiktigelsen udfald og betingelser for godkjendelsen skeet: Om og i tildfælde naar godkjendelsen er tilbakaldt eller af andre grunde her tabt sin gyldighet: Eieren Mulkteret eller advaret og for hvilke forseelser.

Kopi Kr. A no. 1-2

Som man ser intet chassis nr. eller Fabrikkmerke ble notert. Se utdrag kopi Kr.A no. 1-2

Protokoll (1909-1913) her er det 2 nummer pr side. Følgende ble notert:

Indregistr.No.: Eiers navn bopel: Motorens art: Kjøretøiets bredde egenvekt lasteevne: Overstellets art (karrossering): Bremse og belysningsanordninger: Beholdning av brændsel (i kg):

Anmerkninger: