referat

Referat fra årets generalforsamling

Referat fra generalforsamling i Norsk Veteranvogn Klubb, 12. mars 2019.

Møtet ble åpnet av klubbens formann Ola Kleiven som ønsket de 59 tilstedeværende velkommen.

Robert Rafn var oppnevnt til møteleder og ordstyrer, og generalforsamlingen ble satt.

1. lnnkalling med dagsorden var sendt ut på forhånd.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

2. Dagsorden. Flere i salen mente at et punkt om Tyrigrava burde inn i dagsorden for generalforsamlingen. Styret mente at dette ikke hørte hjemme på dagsorden, da det ikke var en vedtakssak. Det ble stemt over saken.
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok at et punkt om Tyrigrava tas inn som et punkt 5B på dagsorden.

3. Valg av referent og fullmaktskomite
Vedtak: Torkil Storstein ble valgt til referent og Ole- Anton Johansen og Jon Myklestad ble valgt til fullmaktskomite og tellekorps.

4. Årsberetning 2018
Årsberetningen ble gjennomgått, og formannen takket på vegne av styret alle ildsjeler som har bidratt til aktivitetene.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent.

5. Resultatregnskapet for 2018 ble presentert av møtelederen. Resultatet viser et underskudd på kr 36557,48, hvilket skyldes lavere inntekter. Overskuddet fra vår- og høstmarkedene på Ekeberg var bare litt over innbetalt medlemskontingent. Formannen pekte på at det må ses på om inntektene kan økes; bl.a. fra parkering på Ekeberg og høyere pris på utleie av klubblokalet til andre klubber, etc.
Revisorberetning fra Rune Aschim ble presentert. Revisor finner regnskapet korrekt ført.
Vedtak: Generalforsamlingen godkjente regnskapet for 2018.

5B. Tyrigrava. En lengre, til dels detaljert diskusjon.
Styret besvarte de innsendte spørsmålene som fremkom av innkallingen Det ble blant annet bekreftet at ytterligere investeringer i Tyrigrava er en årsmøtesak for NVK, og at vedtakssaker av betydning vil bli behandlet på NVKs årsmøte. Videre at KNA uttrykker stor velvilje til å finne gode løsninger for samarbeidet om det skulle vise seg at NVK ikke ønsker å investere mer i Tyrigrava.

Det ble av flere etterlyst mer informasjon om Tyrigrava, noe styret tok til etterretning.

For øvrig besvarte formannen de skriftlige spørsmålene fra Erling Storstrøm m.fl. gjengitt i innkallingen.
• NVK skal ha lokale i 1. etg. Ca. 124 m2 som Frysja i dag. Diverse delevegger må fjernes.
• KNA skal holde til i 2. etg.
• Det legges ikke opp til fellesarealer, men 3. etg. vil bli innredet for konferanser, selskapslokaler og lignende, basert på catering. Flere cateringselskaper har meldt interesse.
• Kun kjøkken i forbindelse med uteservering.
• Så mye som mulig av det historiske materialet vil bli ivaretatt.
• Man kan ikke regne med utleie i rehabiliteringsperioden.
• Den bakenforliggende eneboligen skal oppgraderes og tilpasses langsiktig leietaker. Garasjen blir en del av uteserveringen.
• Hovedhuset vil bli tilbakeført til utseendet fra 1932.
• Heis vil kun bli installert etter evt. pålegg fra kommunen.
• Aktiviteter utendørs som vist i ideskisse.
• Ingen planer om mer bebyggelse i nærområdet.
• Rehabiliteringsarbeidene vil bli utført av en entreprenør. Kontrakten er ikke ferdigforhandlet.
• Byggeleder og kontaktpersoner ennå ikke bestemt.

Formannen ba om tillit fra generalforsamlingen til at styret løfter vedtakssaker av betydning inn i generalforsamlingen.

Ordstyreren foreslo en ekstraordinær generalforsamling om Tyrigrava i løpet av våren.

6. Budsjett for 2019
Økonomien i 2019 ønskes styrket.
Styret ønsker bl.a. å redusere antall tirsdagsmøter fra 4 til 3 pr. måned for å spare penger. Mange av møtene uten program er svært lite besøkt.

Bjørn G Johannesen syntes NVKs kontingent til LMK bør reforhandles. LMK har store inntekter fra forsikringsprovisjon. Formannen opplyste at LMK har nedsatt et utvalg som p.t. utreder kontingenten fra medlemsklubbene.
Vedtak: Budsjettet for 2019 ble godkjent av generalforsamlingen.

7. Innkomne forslag
Generalforsamlingen vedtok flg. endringer i NVKs lover:

#2 Revidert regnskap for foregående regnskapsår, samt regnskap for underliggende vesentlige eierandeler i andre organisasjoner. Et foreløpig regnskap skal sendes ut sammen med innkallelsen.

#3 Budsjett for neste (dvs. inneværende) år, samt budsjett for underliggende vesentlige eierandeler i andre organisasjoner.

#8 I tekstblokken etter pkt 7. En person utenfor styret godkjennes av generalforsamlingen som møteleder. Møteleder underskriver generalforsamlingsprotokollen sammen med to medlemmer (utenom styret) som velges ved møtets begynnelse.

Klubbens lover krever at minst halvparten av klubbens medlemmer må være representert for at forandring av lover kan finne sted. Møter ikke tilstrekkelig mange medlemmer ved første gangs behandling, kan forslaget forelegges ny ordinær eller ekstraordinær generalforsamling der avgjørelsen tas med minst 2/3 av de avgitte stemmer.
Vedtak: Endringene ble vedtatt av generalforsamlingen

8. Styret foreslo å øke medlemskontingenten for ordinære medlemmer til kr. 600 pr. år, ungdom kr. 400, og husstandsmedlem kr. 100.
Vedtak: Endringene ble vedtatt av generalforsamlingen med virkning fra 1. januar 2020.

9. Valg av formann og styre
Valgkomiteen v/Sven Erik Bjørnrud foreslo gjenvalg av Ola Kleiven som formann.
Vedtak: Ola Kleiven ble gjenvalgt.

Komiteen foreslo videre gjenvalg av flg. styremedlemmer: Thomas Falkenberg, Bård Nielsen, Cathrine Bastiansen, Ole Kr. Haugen, Kjetil A. Olsen.
Vedtak: Disse ble gjenvalgt.

Forslag til nye styremedlemmer: Johan Lindtvedt og Robert Søvik.
Vedtak: Disse ble valgt.

10. Rune Aschim ble gjenvalgt som revisor.
Ny valgkomite vil bestå av Morten Patricksson, Bjørn G. Johannesen og Sven Erik Bjørnrud.

Avslutningsvis, etter årsmøtet, orienterte Tyrigravas styreleder om økonomien i selskapet og prosessene som er i gang rundt byggesøknader, tegninger og arbeider. Det ble også svart på spørsmål fra salen.

Torkil Storstein
Referent

Ole Anton Johansen
Fullmaktskomite

Jon Mvrkestad
Fullmaktskomite

Robert Rafn
Møteleder