lmk nytt

Nytt fra LMK 3/2018

lmk nytt

Masse i rask bevegelse – LMK i ryggen blir viktig

Overflyttingen av LMK-porteføljen fra WaterCircles til If skjer i et raskt tempo. Mange har forstått viktigheten av at bare med en LMK-forsikring har man LMK, med sin kompetanse og nettverk, i ryggen ved en komplisert skadesituasjon. Vi har forsøkt å kommunisere at alle de forsikringstakerne som fremdeles sitter igjen hos WaterCircles Norge, ikke har en aktiv LMK-forsikring etter 01.01.2018. Denne får du kun gjennom If, LMKs nye samarbeidspartner.
Det må likevel presiseres at det er ikke slik at de som ikke har rukket å flytte sine forsikringer til If, står uten forsikring. LMK har mottatt signaler om at teksten i Nytt fra LMK 2/2018 kunne tolkes dithen at denne gruppen stod uten en aktiv forsikringsavtale. Prisen og vilkårene de fikk gjennom den tidligere LMK-Forsikringen hos WaterCircles, beholder de frem til hovedforfall i 2018. Dette er en lovfestet rettighet. Produktet de besitter kan like fullt ikke lenger kalles en LMK-forsikring all den tid samarbeidet mellom WaterCircles Norge og LMK opphørte fra nyttår 2017/2018. Konsekvensen frem til hovedforfall er at LMK ikke lenger har rettigheter til bistand ved skadeoppgjør eller innsyn i vanskelige skadesaker. Verdien av dette må den enkelte forsikringstaker selv vurdere, men antallet overførte forsikringer bare hittil i 2018 indikerer at svært mange finner dette vesentlig.

Prisgaranti – pris ikke tema for å bli værende i WaterCircles

If garanterer lik pris som WaterCircles uansett hva de måtte tilby. Derfor bør ikke pris bli et moment for ikke å flytte dine forsikringer over til If. Mange forsikringstakere opplever at WaterCircles kommer med gode tilbud for å beholde dem som forsikringstakere, og derfor gir prisgarantien fra If en grei avklaring på dette spørsmålet. I praksis har også forsikringene blitt rimeligere med If da samtlige forsikringer i grunnutførelse gir en dekning inntil kr 300.000,- mot tidligere kr 250.000,- i WaterCircles. Egenandelene har også blitt betydelig redusert, noe som representerer en lavere kostnad dersom uhellet skulle være ute.

WaterCircles bytter forsikringsgiver – forsikringstakerne tilskrives

De som fremdeles har sine forsikringer i WaterCircles vil i forbindelse med hovedforfall i 2018 bli informert om at WaterCircles Norge bytter forsikringsgiver fra If AB til WaterCircles ASA. Som forsikringstaker har du en lovpålagt rett til å informeres om en så stor endring i ditt forsikringsforhold. WaterCircles sin tidligere agenturvirksomhet med If AB som forsikringsgiver ble avgjørende for LMK ved valg av samarbeidspartner i 2012. Like fullt ble det avgjørende for LMK at samarbeidet med WaterCircles ikke lenger kunne bestå når If trakk seg ut av selskapet med salg av sine aksjer, utgang fra styret og bortfall som forsikringsgiver fra hovedforfall i 2018.
Husk derfor på at:

  1. Dine forsikringer kan med 30 dagers varsel flyttes til If.
  2. Ved bytte av forsikringsgiver, slik som nå skjer i WaterCircles, kreves det aktivt samtykke fra deg som forsikringstaker for å fortsette videre i WaterCircles.
  3. De som ikke gir et aktivt samtykke vil fortsette sitt kundeforhold i If med If som forsikringsgiver.

Årsavgiften har blitt til Trafikkforsikring

Samtidig med at LMK har byttet samarbeidspartner på forsikring skjer det også en vesentlig endring av innkrevingen av årsavgiften.
Derfor blir det viktig å merke seg:

  1. Årsavgiften har byttet navn til Trafikkforsikring.
  2. Innkrevingen skjer nå gjennom forsikringsselskapet.
  3. Trafikkforsikring betales nå bare for tidsrommet kjøretøyet er registrert.
  4. Trafikkforsikring kan deles opp i inntil 12 terminer årlig.

LMK besøker klubbene

LMK har tatt mål av seg til å være flinkere til å besøke eierklubbene i forbundet. Dette ble også signalisert under strategikonferansen, og vi vil stille opp så langt dette er mulig for de klubbene som ønsker et besøk. Mange klubber opplever også en hel de spørsmål rundt den nye forsikringsordningen, og dette vil LMK kunne bidra til å avklare. Ønsker nettopp din klubb et besøk av representanter fra LMK, er det bare å kontakte LMK for nærmere avklaring.
Fremdeles sliter LMK sentralt med å nå ut med informasjon direkte til medlemmene i klubbene, og personlige besøk kan bidra til å styrke relasjonen og kunnskapen om LMK som noe annet enn bare en forsikringsagent.

Bjerkvik-møtet

LMK-klubbene i landets tre nordligste fylker avholdt 27.01.2018 det årlige Bjerkvik-møtet. Her deltar representanter fra nesten samtlige LMK-klubber i regionen. Her diskuteres bevegelsens fremtidige utfordringer, og klubbene enes i fellesskap om en egen treffkalender for kommende sesong. LMK sentralt har også deltatt på dette møtet de siste årene. Viktige tema under årets møte var forsikring men også en gjennomgang av gjennomføringen av LMK-Stafetten 2017. Det er en kjensgjerning at stafetten ble meget vel gjennomført i landets tre nordligste fylker, og klubbene ønsket derfor å hedre særskilt Merethe Larsen fra Harstad Motorhistoriske for hennes innsats og pågang for stafetten. LMK stiller seg bak dette, og stafetten er kanskje det arrangementet som i størst grad de siste årene har plassert LMK på «det kjøretøypolitiske kartet». Her har vi mye å lære, og kanskje er stafetten noe som kan gjennomføres på nytt – forhåpentligvis da i alle landets regioner? 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK