lmk nytt

Nytt fra LMK 12/2018

lmk nytt

Strategikonferansen markerte et veiskille

2018 har vært et år preget av mange begivenheter og endringer. Året startet brått med en Strategikonferanse hvor samtlige klubber var invitert til en samling hvor kursen videre for forbundet skulle stakes ut. Dette munnet ut i en Strategi- og Handlingsplan, som ble vedtatt på Landsmøtet. Konklusjonen var nokså entydig knyttet til hvilke oppgaver og rolle fremtidens LMK skal ha. Sentralt blir retten til å fortsatt kunne bruke våre kjøretøy og tilgangen til en sikringskvalitet vedrørende drivstoff, som gir alle mulighet til et etanolfritt tilbud i sitt nærområde.

Fortsatt mange utfordringer med WaterCircles

Det har også vært mye forsikringssnakk i 2018 da overgangen til vår nye samarbeidspartner IF ikke ble så enkel som vi trodde. Forliket med tidligere avtalepartner WaterCircles sommeren 2017 trodde vi skulle sikre oss en problemfri overgang hvor begge parter hadde til intensjon å etterleve avtalen. Derimot ble ikke avtalefestet provisjon til LMK for 2017 utbetalt samt øvrige fremsatte og høyst urimelige krav knyttet til eierskapet rundt LMKs historiske arkiv, noe som medførte at vi måtte gå til søksmål mot WaterCircles vinteren 2018. WaterCircles har møtt oss med et motsøksmål, forhold LMK tilbakeviser. Likevel vil saken prege også 2019 da en hovedforhandling først vil finne sted i mars. Den økonomiske situasjonen i konsernregnskapet hos WaterCircles ASA viser at selskapet har tapt over 70 millioner NOK siden 2017 pr. 3. kvartal 2018. Dette verifiserer at LMKs vurderinger i forkant av oppsigelsen av samarbeidet i 2017, med frykt for en betydelig svekket soliditet med WaterCircles ASA som egen forsikringsgiver uten IF som aksjonær og forsikringsgiver, medførte riktighet.

Mer deltakelse og synlighet

LMK har også fokusert på en større deltakelse på arrangementer hos klubbene. Administrasjonen og Styret har deltatt på en rekke klubbesøk, treff/løp og jubileumsarrangement i LMK-klubbene. Vi har signalisert at LMK gjerne stiller opp på dette, og det bidrar til økt kunnskap om LMKs arbeid og virke ute i klubbene. Samtidig gir dette oss en enestående anledning til å holdes oppdatert på hva som engasjerer ute i egen organisasjon.

MOTORKONVOIEN 2019

Sammen med AMCAR planlegger LMK nå et stort arrangement på Lillehammer i pinsen 2019. Dette er et omfattende arrangement med elementer fra LMK-Stafetten 2017, løp, markering av LMKs eget 40-års jubileum, utstilling, underholdning og deltakelse på åpningen av Norsk Kjøretøyhistorisk Museum på Hunderfossen på Nasjonal Motordag 9. juni 2019. Arrangementet er nå et samarbeid på sentralt nivå mellom AMCAR og LMK hvor vi har knyttet til oss Motorveteranene Hedmark, Lillehammer Veteranvognklubb og Toten Gammelbilklubb. Selve konvoien/stafetten vil ha oppstart på ulike tidspunkt over hele landet, og her blir det lokalt samarbeid mellom AMCARS og LMKs klubber hvor vi vil formidle bevegelsens mål og treffe lokale politikere og presse. Dette vil gi en nødvendig synlighet omkring fremtidige behov og sette søkelyset på hvor mange som faktisk driver med motorhistorie og bilhobby i Norge.

Samarbeid med andre organisasjoner

AMCAR og LMK har gjennom 2018 deltatt på flere av hverandres arrangementer. Samtidig vet vi at det lokalt en rekke steder i landet er tett samarbeid mellom AMCAR-klubber og LMK-Klubber. Sammen står vi sterkere med hensyn til å nå de mål den motorhistoriske bevegelsen og bilhobbyen tar sikte på. Sammen representerer vi i om lag 80.000 mennesker – en ikke ubetydelig del av befolkningen i Norge – og sikrer nødvendig tyngde og slagkraft for begge organisasjoner. Strategikonferansen i LMK ga en entydig anbefaling med hensyn til et tettere og mer forpliktende samarbeid med AMCAR, noe administrasjonene i begge organisasjoner jobber mot. Motorkonvoien 2019 er et godt eksempel på dette.

Ny konferanse 11. og 12. januar 2019 – Temakonferanse

LMK følger opp med også en konferanse i 2019. Tilbakemeldingene fra klubbene etter årets Strategikonferanse var så overveldende, og vi tror derfor på flere samlinger hvor vi kan rette fokus mot det arbeidet som skjer i organisasjon og klubb. Neste års tema blir med fokus på klubbdrift, ansvar, personvern og forholdet til media. Omlag 60 av LMKs klubber bruker i dag medlemssystem fra StyreWeb, og derfor vil det være en valgfri sesjon også med opplæring i bruken av dette systemet – tiltenkt kommende og allerede etablerte brukere.

Avslutningsvis vil vi i LMK benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

 

Med vennlig hilsen
Stein Christian Husby
Generalsekretær LMK