tyrigrava

NVKs plassbehov på Tyrigrava

 

tyrigrava

Litt repetisjon av historien:

På den ekstraordinære generalforsamlingen i desember 2016 ble det besluttet at NVK skulle kjøpe 34% av Tyrigrava, eller av et selskap som skulle eie Tyrigrava. KNA skulle kjøpe resten. NVKs engasjement skulle begrenses oppad til kr. 2,5 mill.

Det ble diskutert forskjellige modeller for fordeling av bygget mellom KNA og NVK, men ingen av dem var omfattet av vedtaket, som bare var et prinsippvedtak om kjøp.

Tyrigrava ble kjøpt for kr. 6,5 mill. i mars 2017. Det ble valgt en modell der eiendommen Tyrigrava eies av Tyrigrava AS (heretter kalt bare TG AS). NVKs innskudd i TG AS ble delt i to, kr. 1,19 mill. som aksjekapital, og kr.1,19 mill. som et ansvarlig lån. KNA har skutt inn kr. 4 mill., hvorav halvparten er aksjekapital og halvparten ansvarlig lån.

Tyrigrava AS har et styre bestående av tre personer, hvorav en fra NVK. I dette styret besluttes oppussing av lokaler, drift, leietakere etc. NVKs eierandel betyr at NVK kan blokkere uønskede vedtektsendringer. Alle andre saker som gjelder eiendommen avgjøres med alminnelig flertall, dvs at KNA i praksis kan gjennomføre det de ønsker.


Hva var hensikten med å kjøpe Tyrigrava?

For NVK var det primære å skaffe oss egne lokaler med trygghet for ikke å kunne bli oppsagt på kort varsel (som var oppfattet som en mulighet på Frysja). Tyrigrava er et kjent «motorsted», og for mange var det viktig at NVK skulle bli en del av motormiljøet rundt Tyrigrava. Plassering av kapital var også et moment.

KNA’s motivasjon var noenlunde den samme. KNA var, og er, også svært interessert i å ha med NVK som et bindeledd inn til motorhobbyklubbene.


Hva har skjedd til nå?

Det har ikke skjedd så mye praktisk før nå i det siste, det har vært en fase med kartlegging av bygget, planlegging og søknader om offentlige tillatelser. TG AS har fått et tilskudd på 1 mill.kr. fra Kulturminnefondet for å tilbakeføre fasadene til det opprinnelige uttrykket.
Restaurering av fasadene har startet nå i vår. De innvendige arbeidene kan ikke starte før leietagerne er ute, medio 2021, slik at innflytting kan skje mot slutten av 2021.


Kostnadssituasjonen

Kartleggingen har vist at det er nødvendig med omfattende arbeider for å sette bygningen i stand. Vi trenger funksjonelle og attraktive møterom med gode fasiliteter, og kontorlokaler og arbeidsplasser for KNAs del. Bygget må også tilfredsstille myndighetskrav til rømningsveier, handicaptoalett osv. Eierne, altså NVK og KNA, vil måtte skyte inn penger i selskapet for å få gjennomført disse arbeidene.

Styret har forsøkt flere metoder for å reise midler til NVKs andel: Kronerulling, auksjon, skattefritak for gaver, og lotteri. Ingen av tiltakene har gitt inntekter i nærheten av det som vil trenges. NVK kan heller ikke bruke mere av den oppsparte kapitalen på prosjektet i disse usikre tider, hvor hovedinntektskilden, Ekebergmarkedet, har måttet avlyses en gang.

KNA er meget rause mot oss, og vil ikke stille krav om at NVK skal bidra forholdsvis til oppussingskostnadene. Men vi vil måtte akseptere at vår eierandel på 34% reduseres i forhold til hvor mye KNA skyter inn. KNA har allerede gått inn med kr. 5 mill., som skal øke aksjekapitalen i TG AS fra 1.mai 2020, for å dekke bl.a. fasadearbeidene. Dette vil gjøre at NVKs andel faller fra 34% til 13,9%. For å opprettholde våre 34% måtte vi ha skutt inn kr. 1,7 mill.

Styret har til Generalforsamlingen i 2020 foreslått at vi aksepterer en videre reduksjon i eierandel Dette er nødvendig siden vi ikke har økonomisk mulighet for å investere det som er nødvendig for å opprettholde 34 % aksjeandel.

Vi må regne med at det kan bli behov for ytterligere investeringer i Tyrigrava AS som vi ikke kan delta på. Da vil vår aksjeandel bli lavere enn 10 %, men Styret i NVK frykter ikke dette. Teoretisk kan KNA da kreve utløsing av vår aksjepost, men det kan neppe være hensiktsmessig for KNA. Vårt leieforhold på Tyrigrava er uavhengig av vår eierandel. Selv med 34 % eierandel kan vi ikke forhindre at Tyrigrava AS sier opp vår leiekontrakt dersom de ønsker det, men KNAs velvilje overfor NVK viser at det ikke er noen grunn til å frykte en oppsigelse av leieforholdet når det er etablert.

Viktigere enn aksjeposten er det ansvarlige lånet pålydende kr 1.190.000 som forrentes med 4 % p.a. Det kan ikke utbetales aksjeutbytte fra Tyrigrava AS før dette lånet er innfridd. Med dagens rentesituasjon er dette en god investering.


Styrets vurdering av situasjonen i dag

NVK er nestor blant alle landets veteranvognklubber, og den eneste klubben som har et permanent fokus på, og tilbud til, de eldste kjøretøyene. I tillegg er klubben lokalklubb for Oslo, Bærum, Asker og deler av Romerike og Follo. Styret ser det slik at det er viktig for NVK å ivareta begge disse funksjonene også i fremtiden.

Styret anser at Tyrigrava vil bli viktig for klubben på lengre sikt:
– Vi vil får et synlig «hovedkvarter» på et sted med mye motorhistorie
– Vi vil få tilgang til gode møtelokaler og nødvendig kontorplass
– Dette er sikret langsiktig gjennom at vi er medeiere, om enn med en beskjeden andel
– Samarbeidet med KNA og andre klubber kan utvikles til alles fordel
– NVK trenger rekruttering av nye medlemmer. Et permanent og godt synlig nærvær på Tyrigrava vil gi oss gode forutsetninger for det.

KNA ønsker som sagt sterkt å ha oss med på Tyrigrava, og strekker seg langt for å få det til.

KNA ser at NVK vil kunne bringe med seg andre klubber til Tyrigrava, og dermed bidra både til et bredere miljø, og høyere utleiegrad på lokalene.

Klubbens økonomi tillater imidlertid ikke at vi binder opp lokaler av noen størrelse til vårt bruk.


NVKs arealbehov

Styret har diskutert klubbens behov, med innspill fra flere medlemmer, bl.a. det forslaget fra en gruppe arkitekter som ble gjengitt i VP nr. 1-2020. Styret har ikke fattet noe formelt vedtak i denne saken, men har samlet seg om å arbeide med følgende skisse:

Klubben trenger et permanent etablert hovedkontor, et møtelokale for lokalklubben, og et lokale for de formelle månedlige møtene, messingmøter, julemøter og generalforsamlinger (både ordinære og ekstraordinære…). Men lokaler til møtene trenger vi bare leie etter behov, ikke på 100% tid.

Hovedkontor: Peisestuen i 1. etg. vil være perfekt for formålet: 35 m2, mer trenger vi ikke. Der er det dessuten vann og avløp, slik at vi kan ha vårt eget tekjøkken der.

Lokalklubben: Lokalet tvers over gangen i 1 etg. vil være tilstrekkelig for lokalklubbens kaffeprat-kvelder, i hvert fall når vi kan bruke det i sammenheng med peisestuen tvers over gangen. Vi kan leie dette lokalet på dagsbasis hos TG AS, og kan legge inn bestilling hos AS-et på halvårsbasis, etter vår egen aktivitetsplan. Som deleier i TG AS vil vi ha prioritet fremfor alle utenforstående. Lokalet settes i stand av AS-et, men vi kan utsmykke det med våre relikvier fra Frysja, slik at det fremstår som et NVK-lokale.

Dette lokalet kan også leies av andre klubber, og de leier av TG AS, ikke av NVK. Men andre klubber får ikke adgang til peisestuen, og må avtale serveringen sin med de som driver uteserveringen.

Klubbmøter med foredrag, generalforsamling, julemøter, messingmøter, o.l: Til slike møter leier vi det store møtelokalet i 3. etg., igjen på dagsbasis, likedan som med møtelokalet i 1. etg.


Andre forslag

Det foreligger et forslag til Generalforsamlingen om at NVK skal forlange at eiendommen Tyrigrava deles mellom KNA og NVK, slik at NVK blir sittende med villaen som ligger bak hovedbygningen.

Styret anser denne løsningen som uaktuell, av flere årsaker:
– KNA er ikke interessert i å dele opp eiendommen, bare dette er nok til at forslaget ikke kan gjennomføres.
– Villaen er for liten (arealet er ca halvparten av det vi har på Frysja i dag) og uhensiktsmessig innredet.
– Villaens tekniske tilstand er ukjent.
– Kostnadene for ombygging og istandsetting vil bli betydelige også for denne
– Hvis vi etablerer oss i villaen, må vi ta til takke med en tilværelse «på baksiden» og mister all profileringsmulighet som lokaler i hovedbygget vil gi oss.


Konklusjon

Styret har lojalt fulgt opp vedtaket fra den ekstraordinære generalforsamlingen, og arbeidet med å finne hensiktsmessige og gjennomførbare løsninger for NVK.

Styret har innsett at NVK ikke er i stand til å reise kapital for å opprettholde vår eierandel. Men med den holdning KNA uttrykker til å utvikle samarbeidet, og KNAs vilje til å investere selv om NVK ikke kan bidra, anser ikke styret det som noe problem at vår eierandel reduseres.

KNA er også innforstått med at NVK ikke kan leie noen store arealer på permanent basis, men må basere seg på leie av lokaler etter behov. Behovene er kjent på lang sikt, og vil sikre TG AS forutsigbare rammer for å leie ut lokalene når NVK ikke bruker dem.

Styret mener at vi gjennom vår deltagelse i Tyrigrava har en god basis for å utvikle klubben i fremtiden.

 

Oslo, 14. mai 2020

Norsk Veteranvogn Klubb
v/Styret

Thomas Falkenberg (fung. formann)
Bård Nielsen (styremedlem)
Ole Kristian Haugen (styremedlem)
Johan Lindtvedt (styremedlem)
Robert Søvik (styremedlem)
Kjetil A. Olsen (styremedlem)