ekstr ord gen fors 2016

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Norsk Veteranvogn Klubb

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i NVK

Torsdag 15. desember 2016 klokken 19.00
Sted: NVKs lokaler på Frysja i Oslo

Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen er at NVK kan få muligheten til å kjøpe en andel i en eiendom som fremstår som passende for klubbens fremtidige aktivitet og økonomi.

Til behandling foreligger:

1) Valg av møteleder, referent og 2 personer til å signere protokoll

2) Godkjenning av innkalling

3) Fullmakt til kjøp av andel i eiendommen Tyrigrava, Gamle Mossevei 55, 1420 Svartskog

Oslo, 17. november 2016

Med vennlig hilsen

Styret i NVK

 

Saksdokumentasjon / Informasjon

Dagens klubblokaler:
NVK leier i dag klubblokaler av Oslo kommune. Styret har i lengere tid undersøkt alternative lokaler i Oslo området, men ser det som utfordrende å finne passende lokaler til en akseptabel pris.

Eiendommen det er aktuelt å kjøpe en andel av:
Tyrigrava er en eiendom som ligger langs tidligere vei nr. 1, på Svartskog mellom Gamle Mossevei og Gjersjøen, ca. 17 km syd for Oslo sentrum. Eiendommen er velkjent som treffsted for både bil- og motorsykkelinteresserte de siste 65 år, og blir brukt jevnlig den dag i dag. Eiendommen ligger i et naturskjønt område med hyggelige tilfartsveier fra nord og syd, samt stor parkeringsplass. I tillegg er det hyggelige lokaler og uteterrasse med serveringsmuligheter. Eiendommen består av 3 bygninger (hovedbygg, enebolig og garasje) på til sammen 860 kvm bruttoareal. Tomten er 6 – 7 mål.

NVK og KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) har diskutert saken i lengere tid og har etablert et godt samarbeid. KNA har tatt som utgangspunkt at de kjøper 66% av eiendommen hvis NVK kjøper 34%. Styret har diskutert fordeling av lokaler. Planløsningen passer godt til både NVK og KNAs ønsker, der NVK kan bruke hele 1. etg., mens KNA bruker hele 3. etg. Både NVK og KNA ønsker at 2. etg brukes som møte/festlokaler/utleielokale primært rettet mot motormiljø.

Pr. i dag er eiendommen utleid med en avtale frem til 2024, der leieinntektene vil tilfalle NVK/KNA så lenge avtalen løper. Det foreligger i tillegg en opsjon på forlengelse. Leieinntektene antas å dekke driftskostnader ved eiendommen. Det er ønskelig å flytte inn i eiendommen på et tidligere tidspunkt, men dette vil bli endelig avgjort senere. NVK/KNA kan imidlertid benytte uteområdene umiddelbart etter overtakelse, og kanskje også garasjen på 55 kvm.

Har du behov for ytterligere informasjon før den ekstraordinære generalforsamlingen, ta kontakt med Bjørn G. Johannesen 90770230 eller nvk@veteranvogn.no

Forslag til vedtak:

Den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å inngå avtale om kjøp av 34% av Tyrigrava eller 34% av aksjene i selskapet som blir eier av Tyrigrava. For NVK, oppad begrenset til 2,5 millioner kroner. Opprettes det et felles selskap, så skal dette eies 100% av NVK og KNA. Forutsetningen er at NVK etablerer seg i bygget når dagens utleieavtale opphører, eller termineres.

Trykk på linken(e) for å laste ned:
Nøkkelinformasjon
Prospekt
Tilstandsrapport Vann & Avløp Tyrigrava (2015) NY
Intensjonsavtale mellom KNA og NVK